Et inkassoselskap sin oppgave er å inndrive krav når en låntaker ikke betaler. Inkassoselskapet vil bruke de virkemidler som anses å være hensiktsmessige for inndrivelse av kravet. Dette kan for eksempel være å begjære utlegg, forhandle frem forlik eller slette påløpte renter.

Lån tegnet etter 1. februar 2020

Ved en eventuell inndrivelse av lån inngått etter 1. februar 2020 vil Lindorff Capital AS stå for inndrivelsen. For disse lånene vil Lindorff også være sikkerhetsagent på vegne av långiverne dersom lånet er sikret med pant, med mindre pantet allerede eksisterer med annen sikkerhetsagent. Det at Lindorff både er sikkerhetsagent og inndriver gjør har store fordeler for inndrivelsen.

Lindorff er markedsledende aktør innen inkassoinndrivelse av folkefinansierte lån. 

Lindorff kjøper långivernes krav til et beløp som tilsvarer 1 % av hovedstolen på overtakelsestidspunktet. Lindorff Capital er forpliktet til å forsøke å inndrive kjøpte krav så raskt og effektivt som mulig, samt med god inkassoskikk og innenfor inkassolovens bestemmelser for øvrig. 

Beløpet som inndrives av Lindorff vil dekkes i følgende rekkefølge:

  1. Rimelige omkostninger knyttet til innfordring av fordringen, herunder salærer, rettsgebyr og andre rettslige omkostninger.

  2. Profit sharing av hovedstol inkludert påløpte renter frem til kravet er overført (se tabellene under).

  3. Renter etter overføringen av kravet som tilfaller Lindorff Capital. 

  4. Eventuelle krav Monner AS måtte ha mot låntaker.  

Lån med realregistrert sikkerhet: 

Ved en eventuell inndrivelse av lån med realregistrert sikkerhet (eiendom, båt, fly) vil fordelingen mellom långiver og inkassopartner være avhengig av lånets risikoklasse. Risikoklassen er satt på forhånd og vises i lånekampanjen som långiver har investert i.

Lån uten realregistrert sikkerhet: 

Et lån uten realsikkerhet er det ikke tatt ut pant i et realregister. Disse lånene kan være usikret, eller ha pant i kundefordringer, varelager eller ha personlig garanti. Ved en eventuell inndrivelse vil beløpet fordeles mellom långiver og inkassopartner basert på sikkerhetsgrad, som regnes fra lånet overdras av inkassopartner.

Verdsettelsen av ikke realregistrert sikkerhet vurderes etter følgende satser: 

 

Lån tegnet før 1. februar 2020

Ved en eventuell inndrivelse av lån inngått før 1. februar 2020 vil Conecto AS eller lånets sikkerhetsagent stå for inndrivelsen. Inndriveren kjøper ikke långivernes krav, men gjennomfører inndrivelsen på vegne av långiverne. 

Fant du svaret?